Szkolenie przygotowujące do obowiązkowego egzaminu dla osób wykonujących czynności dystrybucyjne w zakładach ubezpieczeń

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Szkolenie przygotowujące do obowiązkowego egzaminu dla osób wykonujących czynności dystrybucyjne w zakładach ubezpieczeń

O szkoleniu

Obowiązująca od 1.10.2018r. ustawa dystrybucyjna wprowadziła obowiązek egzaminacyjny dla wszystkich pracowników zakładów ubezpieczeń obsługujących klientów i związanych z obsługą klientów. Egzamin musi być zorganizowany i zdany przez te osoby do dnia 31-go marca 2019r. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu materiału, pytań testowych oraz organizacji egzaminu zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1746). Nasze szkolenie pozwala opanować zakres materiału określony szczegółowo w w/w rozporządzeniu. Oprócz samego szkolenia proponujemy również przygotowanie pytań testowych oraz organizacja i przeprowadzenie egzaminu. 

Program szkolenia

A. Część ogólna

1) pojęcie ryzyka:
a) ocena ryzyka,
b) redukcja ryzyka,
c) wycena ryzyka,
d) zarządzanie ryzykiem;

2) system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce:
a) miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce,
b) ubezpieczenie jako mechanizm transferu ryzyka,
c) znaczenie udziału własnego,
d) podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów;

3) sumy i wartości ubezpieczenia:
a) funkcje sumy i wartości ubezpieczenia,
b) nadubezpieczenie,
c) niedoubezpieczenie,
d) zasada proporcji,
e) ubezpieczenie na pierwsze ryzyko,
f) wartość uzgodniona;

4) podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz dystrybucji ubezpieczeń:
a) rozdziały 1, 2 i 17 oraz załącznik do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
b) ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
c) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, […]
d) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym […],
e) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji […]

5) podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego:
a) zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b) pojęcie osoby prawnej,
c) pojęcie i forma czynności prawnej,
d) oświadczenie woli i wady oświadczenia woli,
e) przedstawicielstwo i pośrednictwo,
f) prokura,
g) pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje,
h) pojęcie umowy,
i) zasada swobody umów,
j) forma zawarcia umowy, pojęcie zobowiązania, pojęcie szkody,
k) funkcjonowanie wzorców umownych, ogólne warunki ubezpieczenia,
l) problematyka niedozwolonych postanowień umownych,
m) pojęcie konsumenta,
n) warunki zawierania umowy ubezpieczenia, możliwość wypowiedzenia i rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki z niej wynikające,
o) zakres ochrony ubezpieczeniowej, jej ograniczenia i wyłączenia,
p) umowa agencyjna,
r) zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego względem klienta i zakładu ubezpieczeń,
s) zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie;

6) etyka zawodowa:
a) przestrzeganie reguł prawnych,
b) tajemnica zawodowa,
c) konflikt interesów,
d) sprzedaż krzyżowa,
e) kontakty z klientem,
f) minimalny zakres informacji udzielanych ubezpieczającym,
g) analiza wymagań i potrzeb klienta.

B. Część szczegółowa (dział I bądź II do wyboru ZU)

1) dział I - ubezpieczenia na życie:
a) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym […]
b) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych […]
c) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych […]
d) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji […]
e) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych […]
f) rozporządzenie RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
g) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy […]

2) dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:
a) wybrane przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane […]
b) wybrane przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe […]
c) wybrane przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej […]
d) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
f) rozporządzenie RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
g) ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy […]

C – część indywidualna – określana indywidulanie lub do współpracy z zakładem ubezpieczeń

1) szczegółowe zasady zawierania umów ubezpieczenia:
a) ogólne warunki ubezpieczeń,
b) szczególne warunki ubezpieczeń,
c) stosowana dokumentacja;

2) składki ubezpieczeniowe:
a) taryfy stosowane przez zakład ubezpieczeń,
b) zasady obliczania składek,
c) inkaso składek i rozliczenia z zakładem ubezpieczeń;

3) zasady likwidacji szkód

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY