Instytucja Rzecznika Finansowego i nowy system rozpatrywania skarg

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Instytucja Rzecznika Finansowego i nowy system rozpatrywania skarg

O szkoleniu

Szkolenie ma zapoznać słuchaczy z uchwaloną przez Sejm RP ustawą o Rzeczniku Finansowym i procedurze reklamacyjnej. Waga i zakres planowanych zmian jest tak wielka, że przemodelowaniu ulegnie cały system  ochrony konsumentów rynku finansowego. Mimo iż proces legislacyjny jest jeszcze w toku warto już dziś poznać nowe narzędzia ochrony poszkodowanych w ubezpieczeniach jak i w innych usługach finansowych.
Szkolenie jest prowadzone w systemie Mind Mapping, który zdecydowanie poprawia efektywność przyswajania informacji i pozwala na zdobycie szybkiej orientacji w prezentowanej tematyce.

Program szkolenia

I. Powstanie instytucji Rzecznika Finansowego

1. Idea Rzecznika Finansowego w polskim i w innych ustawodawstwach
2. Dotychczasowe kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych 
3. Ocena funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych
4. Przyczyny i waga planowanych zmian dla rynku finansowego
5. Uzasadnienie wprowadzenia ustawy
6. Zakres podmiotowy ustawy
7. Stan dotychczasowych prac legislacyjnych

II. Funkcje i zadania Rzecznika Finansowego w nowej ustawie

1. Wykonywanie czynności Rzecznika Finansowego
2. Uprawnienia wyjaśniające Rzecznika Finansowego
3. Współpraca z innymi podmiotami ochrony rynku
4. Występowanie Rzecznika Finansowego w sporach sądowych
5. Obowiązki podmiotów rynku finansowego w nowej ustawie
6. Zasady nakładania kar na instytucje finansowe

III. Tryb reklamacyjny i przedsądowy rozpatrywania skarg konsumentów rynku finansowego

1. Pouczenie o możliwości złożenia reklamacji
2. Formalne wymogi dotyczące złożenia reklamacji
3. Domniemania prawne związane z procedurą rozpatrywania reklamacji
4. Postępowanie pozasądowe prowadzone przez Rzecznika Finansowego
5. Obowiązkowy udział podmiotów rynku finansowego w postępowaniu rzecznikowskim
6. Protokół i opinia Rzecznika Finansowego w rozpatrywanej sprawie

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY