dyrektywa 2018 IDD szkolenia - ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Nowe obowiązki brokerów w ustawie dystrybucyjnej - dyrektywa IDD

O szkoleniu

Nowe obowiązki jakimi obciążono brokerów w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń sprawiają wiele problemów praktycznych. Nie bardzo wiadomo jak standardowa procedura brokerska ma się do wymogu analizy potrzeb klienta czy obowiązku przekazywania obiektywnej informacji o produkcie. Tymczasem kary jakie grożą za nieprawidłowości w tym zakresie są w nowej ustawie bardzo wysokie. Nie wykonywanie obowiązków reklamacyjnych, w tym sprawozdawczych i rejestracyjnych jest również bardzo niebezpieczne i zagrożone karami.
Szkolenie ma pomóc brokerom sprostać podstawowym obowiązkom w zakresie przekazywania informacji oraz sprawozdawczości. Ma również zapobiec problemom w razie kontroli KNF.

Program szkolenia

Część I – obowiązki podstawowe
1. cele nowej ustawy dystrybucyjnej
2. wykonanie obowiązków informacyjnych wobec klienta i zakładu ubezpieczeń
3. praktyczne znaczenie pojęcia uczciwego rzetelnego i profesjonalnego wykonywania czynności dystrybucyjnych
4. obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klienta
5. analiza potrzeb klienta, informacja o produkcie ubezpieczeniowym, przekazanie ustandaryzowanego dokumentu
6. zakres kontroli KNF co do wykonania obowiązków dystrybucyjnych
7. ocena realnej możliwości nałożenia kar finansowych za niewykonywanie obowiązków dystrybucyjnych (do 3 mln zł - osoba fizyczna i do 22 milionów - osoba prawna)
8. przebieg kontroli KNF i inne sankcje (podanie kary do publicznej wiadomości, wykreślenie z rejestru)

Część II – obowiązek rozpatrywania reklamacji
1. cel włączenia brokera do nowego systemu rozpatrywania reklamacji
2. pojęcia: reklamacja, skarga, zażalenie, odwołanie
3. podstawy prawne rozpatrzenia skargi osoby fizycznej prowadzącej i nie prowadzącej działalności gospodarczej
4. podstawy prawne rozpatrzenia skargi osoby prawnej i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
5. reklamacje dotyczące i niedotyczące ochrony ubezpieczeniowej
6. przyjęcie reklamacji niedotyczącej ochrony ubezpieczeniowej
7. terminy odpowiedzi na reklamacje i konsekwencje ich niedotrzymania
8. forma i treść odpowiedzi na reklamacje
9. postępowanie przed Sądem Polubownym KNF
10. drugoinstancyjna kontrola ze strony Rzecznika Finansowego
11. wykonywanie obowiązków związanych z trybem skargowym RzFin
12. sankcje za nieprawidłowe rozpatrzenie reklamacji w pierwszej instancji (kara do 100 tys. zł)
13. broker jako strona postępowania mediacyjnego Rzecznika Finansowego

Część III – rejestry, wzory, procedury
1. procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
2. wzór protokołu ustnego przyjęcia reklamacji
3. zawartość obowiązkowego rejestru reklamacji
4. obowiązki sprawozdawcze wobec Rzecznika Finansowego

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY