Back office – w praktyce ubezpieczeniowej

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Back office – w praktyce ubezpieczeniowej

Program szkolenia

Moduł I – szkolenie podstawowe

I. Część (0,5 dnia) prawo ubezpieczeń

1. Skrótowy przegląd aktów prawnych systemu ubezpieczeń gospodarczych (pakiet ustaw z 22 maja 2003, kodeks cywilny, rozporządzenia dotyczące OC-zawodowych, inne akty prawne) – prezentacja zestawienia tabelarycznego – 0,5 godziny

2. Kodeksowa konstrukcja umowy ubezpieczenia. Podstawowe podziały ubezpieczeń. Cechy ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych – 1 godzina

3. Kiedy ubezpieczycielowi wolno odmówić wypłaty: obowiązki notyfikacyjne i deklaratoryjne, hazard moralny. Ubezpieczenie na cudzy rachunek. Formalny i materialny bieg ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa. Płatność ratalna – 1 godzina

4. Ogólne warunki umów ubezpieczenia (OWU). Relacja OWU do przepisów kodeksu cywilnego oraz do przepisów konsumenckich. Klauzule abuzywne – rejestr UOKiK – 1 godzina

II. Część (0,5 dnia) podstawy ubezpieczeń

5. Nowości ubezpieczeniowe. System ryzyk nazwanych, a system „All risk”. Ubezpieczenia parasolowe – 0,5 godziny

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powstanie odpowiedzialności cywilnej. Zakres naprawienia szkody. Szczególne normy kodeksu cywilnego – 1 godzina.

7. Ubezpieczenia osobowe. Odrębności ich funkcjonowania w systemie ubezpieczeń gospodarczych. Podstawowe linie produktowe ubezpieczeń osobowych i życiowych. Ubezpieczenia pakietowe – 1 godzina

8. AC a OC - posiadacza pojazdu. Zakres przedmiotowy obu ubezpieczeń. Zbycie pojazdu i automatyzm. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe. Udziały własne. Regres ubezpieczeniowy. Likwidacja szkód. Procedura odwoławcza – 1 godzina

MODUŁ II – szkolenie kierunkowe

Specjaliści zajmujący się obsługą klienta i likwidacją szkód (podróżne, assistance komunikacyjne, assistance domowe) - specjaliści back office.

Propozycja szkolenia (1 dzień):

1. Likwidacja szkód – zasady ogólne, otoczenie prawne, orzecznictwo sądowe – dyskusja – 1 godzina

2. Ciężar dowodu w likwidacji szkód. Obowiązki dowodowe ubezpieczycieli i poszkodowanych. Formalne i merytoryczne wymogi dotyczące dokumentacji. Dowód prywatny i urzędowy – 1 godzina

3. Szkody komunikacyjne. Wymogi prawne wobec ubezpieczycieli (terminy, zawiadomienia). Obowiązki uczestników zdarzenia drogowego. Konsekwencje ich zaniedbania. Różnice w procedurze dotyczącej auto casco, OC i NW  – 1 godzina

4. Prawne podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego. Typowe wyłączenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Orzecznictwo sądowe – dyskusja – 1 godzina

5. Podstawy regresu ubezpieczeniowego. Regres zwykły i regres nietypowy. Art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych – praktyka jego stosowania – 0,5 godziny.

6. Odrębności w procedurze szkodowej w innych ubezpieczeniach (mienia w podróży, assistance, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej). Specyfika szkód międzynarodowych. Podsumowanie – zakończenie – 1,5 godziny

 

Sprzedawcy - średniego szczebla kadra kierownicza

Propozycja szkolenia (1 dzień):

1. System pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce i w Europie. Agent - wymogi rejestracyjne, osoba wykonująca czynności agencyjne, broker ubezpieczeniowy – 1 godzina

2. Prawna regulacja umowy agencyjnej, prawo do portfela, prowizja, odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta, odpowiedzialność agenta. Doradztwo a rekomendacja – 1,5 godzina

3. Oferta produktowa na naszym rynku. Ubezpieczenia direct. Bancassurance -ograniczenia prawne. Nowości produktowe ze świata – 1 godzina

4. Jakość usługi ubezpieczeniowej. Wyłączenia odpowiedzialności i inne przyczyny odmowy wypłaty. Pojęcia techniczno ubezpieczeniowe, ustalenie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, udziały własne – (film poglądowy) – 1 godzina

5. Procedura odwoławcza. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. Sądownictwo polubowne. Sąd powszechny – ćwiczenie: wniosek na sąd polubowny – 1 godzina

6. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego w sprawach ubezpieczeniowych – 0,5 godziny

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY